Juridisch Frans Vertalingen

Privacyverklaring


JF Franse Vertalingen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.juridischfrans.nl 06-42874828 M. van Santbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van JF Franse Vertalingen. Deze is te bereiken via info@juridischfrans.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JF Franse Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u (een deel van) deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (delen van) persoonsgegevens die wij verwerken:

•             Voor- en achternaam

•             Adresgegevens

•             Telefoonnummer

•             E-mailadres

•             Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JF Franse Vertalingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•             U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•             U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

JF Franse Vertalingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JF Franse Vertalingen) tussen zit. JF Franse Vertalingen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10 met wachtwoord, binnen een netwerk voorzien van Virus scanner, firewall met wachtwoord. De gegevensoverdracht via de website is beveiligd middels een SSL-certificaat (https). Mocht er toch d.m.v. hacking, diefstal enz. uw gegevens bij derden terecht komen, dan wordt u direct op de hoogte gesteld door JF Franse Vertalingen d.m.v. een elders aanwezige beveiligde back-up.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JF Franse Vertalingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > tijdens de duur van onze service aan u. Mocht u geen gebruik meer willen maken van onze diensten dan worden uw gegevens per omgaande verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

JF Franse Vertalingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JF Franse Vertalingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JF Franse Vertalingen en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@juridischfrans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JF Franse Vertalingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JF Franse Vertalingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons per mail via info@juridischfrans.nl.